Impressum

Anga­ben gemäß § 5 TMG:

Rühl­mann-Bau GmbH
Am Bahn­hof 99 a
38486 Apen­burg-Win­ter­feld

Vertreten durch:

Geschäfts­füh­rer: Jörn Rühlmann

Kontakt:

Tele­fon: +49 39009 973–0
Tele­fax: +49 39009 973–40
E‑Mail: info@ruehlmann-bau.de

Umsatzsteuer-ID:

Umsatz­steu­er-Iden­ti­fi­ka­ti­ons­num­mer gemäß §27 a Umsatz­steu­er­ge­setz:
DE 139 449 434

Unter­neh­mens­sitz: Win­ter­feld
Han­dels­re­gis­ter: Stend­al HRB 505